Silver Magazine No.16

「Primitive Soul」

Editor in Chief  Takuya Chiba


Deputy Editor  Takayasu Yamada


Commercial Director  Kouryu Tamasawa


Editor  Satoru Komura  Shohei Kawamura  Shunya Watanabe  Yutaro Okamoto


Editorial Assistant  Katsuya Kondo  Rikako Goto


WORKS